Specjalizacja

UWAGA: Od dnia 08 sierpnia 2023 roku obowiązuje nowy program kształcenia specjalizacyjnego

UWAGA: Od sesji jesienno- zimowej 2019 r. zmieniła się formuła egzaminu praktycznego z psychologii klinicznej. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części.  Część egzaminu polega na opracowaniu i przedstawieniu wstępnej konceptualizacji (problem psychologiczny, hipotezy, proponowane metody diagnostyczne służące weryfikacji hipotez) wybranego losowo przypadku, w zakresie ukończonej subspecjalizacji, z puli przypadków przygotowanych przez Komisję Egzaminacyjną w danej sesji. Specjalizanci opracowują przypadek na miejscu. Dodatkowo specjalizanci przedstawiają na egzaminie przywiezione ze sobą studium przypadku (jeden egzemplarz podpisany przez kierownika specjalizacji, z kserokopią wypełnionych narzędzi diagnostycznych), stanowiący formę rozliczenia i zaliczenia kształcenia specjalizacyjnego. Komisja Egzaminacyjna rozpatruje studium przypadku w trakcie egzaminu specjalizacyjnego.

Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej, jak i prowadzenie karty specjalizacyjnej odbywa się w systemie SMK. Rekrutacja wymaga założenia konta w systemie SMK z pozycji inny użytkownik w ochronie zdrowia i uwiarygodnienia się w Urzędzie Wojewódzkim. Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji znajdują się w ustawie o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (link na dole strony).

Od czasu wprowadzenia systemu SMK prace zaliczeniowe dotyczące kształcenia specjalizacyjnego (praca poglądowa/ oryginalna, końcowe studium przypadku) nie są składane do Urzędu Wojewódzkiego. Adnotacja o ich zaliczeniu w karcie elektronicznej przez Kierownika Specjalizacji jest potwierdzeniem ich zaliczenia. Jest to wpis niezbędny do zakończenia kształcenia specjalizacyjnego w systemie. Odpowiedzialność za przywiezienie odpisanego przez kierownika specjalizacji, kompletnego studium przypadku (wraz z kopiami wypełnionych narzędzi diagnostycznych, z usuniętymi danymi wrażliwymi) do wglądu, na egzamin specjalizacyjny, spoczywa na specjalizancie przystępującym do egzaminu w danej sesji.

Specjalizacja w dziedzinie Psychologii Klinicznej stanowi ugruntowanie wiedzy z zakresu diagnozy oraz pomocy psychologicznej, stanowiącej istotny element procesu leczenia i terapii w różnych dziedzinach medycyny.

Zasady i tryb kształcenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej podlegały do 01.07.2016 r. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Sejmu RP nowa ustawa została uchwalona 24.02.2017 r. Ustawa została przekazana do Senatu i Prezydenta. 

Konsultant Krajowy nadzoruje kształcenie specjalizacyjne na terenie całego kraju. Nadzorem merytorycznym nad specjalizacją w danym regionie zajmują się Konsultanci Wojewódzcy. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem specjalizacji pełni kierownik specjalizacji oraz ośrodek szkolący, z którymi w pierwszej kolejności należy uzgodnić wszelkie kwestie związane z realizowaniem programu specjalizacyjnego.

Od kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy program specjalizacji z psychologii klinicznej. Program został opracowany przez Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Prace nad programem były nadzorowane merytorycznie przez zespół ekspertów. 

W trakcie trwania szkolenia specjalizant jest zobowiązany do samokształcenia (drogą studiowania piśmiennictwa oraz nabywania doświadczenia w wyniku realizacji zadań praktycznych) pod nadzorem Kierownika Specjalizacji. Samokształcenie uwzględnia rozwój kompetencji zawodowych poprzez m.in. udział w konferencjach naukowych, grupach roboczych, szkoleniach z zakresu diagnozy, prewencji, pomocy psychologicznej i terapii w obszarach związanych z psychologią kliniczną. Warunkiem zakończenia szkolenia specjalizacyjnego jest również zaliczenie w jego trakcie pracy poglądowej lub oryginalnej (u kierownika specjalizacji) oraz studium przypadku, będącego elementem oceny na egzaminie praktycznym (u kierownika specjalizacji).

Kształcenie specjalizacyjne odbywa się w kontakcie bezpośrednim. CMKP oraz MZ wyraziły zgodę na wykorzystanie zdalnych form edukacji w kształceniu specjalizacyjnym w psychologii klinicznej od okresu pandemii COVID-19 (pismo CMKP oraz pismo MZ). Zgoda ta dotyczy wybranych form kształcenia specjalizacyjnego (wykłady) i musi być uzasadniona wyższa koniecznością.

Od dnia 22 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (podpisana przez Prezydenta w dniu 21.03.2017 r.).

Do egzaminu konieczne jest założenie konta w systemie ePUAP oraz SMK. Opłata za egzamin jest uiszczana w trakcie procesu zgłoszeniowego. Szczegóły dotyczące egzaminu specjalizacyjnego w ochronie zdrowia znajdują się na stronie CEM.

UWAGA– Od sesji wiosennej 2019 r. obowiązywać będzie zestaw lektur do egzaminu, sporządzany każdorazowo i wywieszany na stronie CEM. Aktualny zestaw lektur, obowiązujący do egzaminu w kolejnej sesji znajduje się na dole strony.

Studium przypadku do egzaminu specjalizacyjnego powinno zostać przygotowane wg wymogów opracowanych przez Konsultanta Krajowego wspólnie z Konsultantami Wojewódzkimi (załącznik). Podpisane przez Kierownika Specjalizacji studium przypadku należy przywieźć ze sobą na egzamin specjalizacyjny. Wpis o zaliczeniu studium przypadku powinien być naniesiony w karcie elektronicznej specjalizanta w SMK. 

Uzyskanie tytułu specjalisty psychologa klinicznego możliwe jest po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego oraz zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego. 

Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychologa klinicznego można ubiegać się o wpis na listę psychologów klinicznych na stronie konsultantów z psychologii klinicznej. Wpis na listę prowadzoną przez konsultantów jest bezpłatny. 

Poniżej znajdują się dotychczas wymagane dokumenty, dotyczące specjalizacji z psychologii klinicznej, dostępne także na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl

Szczegóły dotyczące organizacji oraz naboru na specjalizację w danym regionie znajdują się w zakładkach dotyczących poszczególnych województw.

Bieżące informacje dotyczące specjalizacji można odnaleźć w dziale Aktualności lub przez kontakt z Konsultantami Wojewódzkimi i odpowiednimi ośrodkami wojewódzkimi.