Specjalizacja

Egzamin pisemny w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej w sesji wiosennej 2021 r. odbędzie się w dniu 04 maja 2021 r. w Łodzi. Egzamin praktyczny – ustny odbędzie się w terminie późniejszym. Przypominamy, że od sesji wiosennej 2021 r. obowiązuje nowy wykaz lektur do egzaminu.

UWAGA: W odpowiedzi na zapytanie i prośbę Konsultanta krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej CMKP oraz MZ wyraziły zgodę na wykorzystanie zdalnych form edukacji w kształceniu specjalizacyjnym w psychologii klinicznej w okresie pandemii COVID-19 (pismo CMKP oraz pismo MZ).

UWAGA: Od sesji jesienno- zimowej 2019 r. zmienia się formuła egzaminu praktycznego z psychologii klinicznej. Specjalizant będzie w części praktycznej egzaminu losował przypadek w zakresie swojej subspecjalizacji, przygotowany wcześniej przez komisję egzaminacyjną. Specjalizanci będą opracowywać przypadek na miejscu. Dodatkowo specjalizanci proszeni są o przywiezienie na egzamin studium przypadku (jeden egzemplarz podpisany przez kierownika specjalizacji), stanowiącego formę rozliczenia i zaliczenia kształcenia specjalizacyjnego. Komisja rozpatrzy studium przypadku w trakcie egzaminu specjalizacyjnego.

Zmiana wynika z kwestii logistyczno- ustawowych (RODO, system SMK, brak regulacji prawnych dotyczących zbierania, przesyłania oraz przechowywania studium przypadku do części praktycznej egzaminu specjalizacyjnego).

Specjalizacja w dziedzinie Psychologii Klinicznej stanowi ugruntowanie wiedzy z zakresu diagnozy oraz pomocy psychologicznej, stanowiącej istotny element procesu leczenia i terapii w różnych dziedzinach medycyny.

Zasady i tryb kształcenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej podlegały do 01.07.2016 r. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Sejmu RP nowa ustawa została uchwalona 24.02.2017 r. Ustawa została przekazana do Senatu i Prezydenta. 

Konsultant Krajowy nadzoruje kształcenie specjalizacyjne na terenie całego kraju. Nadzorem merytorycznym nad specjalizacją w danym regionie zajmują się Konsultanci Wojewódzcy. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem specjalizacji pełni kierownik specjalizacji oraz ośrodek szkolący, z którymi w pierwszej kolejności należy uzgodnić wszelkie kwestie związane z realizowaniem programu specjalizacyjnego.

Od kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy program specjalizacji z psychologii klinicznej. Program został opracowany przez Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Prace nad programem były nadzorowane merytorycznie przez zespół ekspertów. 

W trakcie trwania szkolenia specjalizant jest zobowiązany do samokształcenia (drogą studiowania piśmiennictwa oraz nabywania doświadczenia w wyniku realizacji zadań praktycznych) pod nadzorem Kierownika Specjalizacji. Samokształcenie uwzględnia rozwój kompetencji zawodowych poprzez m.in. udział w konferencjach naukowych, grupach roboczych, szkoleniach z zakresu diagnozy, prewencji, pomocy psychologicznej i terapii w obszarach związanych z psychologią kliniczną. Warunkiem zakończenia szkolenia specjalizacyjnego jest również zaliczenie w jego trakcie egzaminu z języka obcego, opracowanej pracy poglądowej lub oryginalnej (u kierownika specjalizacji) oraz studium przypadku, będącego elementem oceny na egzaminie praktycznym (u kierownika specjalizacji).

Od dnia 22 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (podpisana przez Prezydenta w dniu 21.03.2017 r.).

Do egzaminu konieczne jest założenie konta w systemie ePUAP oraz SMK. Opłata za egzamin jest uiszczana w trakcie procesu zgłoszeniowego. Szczegóły dotyczące egzaminu specjalizacyjnego w ochronie zdrowia znajdują się na stronie CEM.

UWAGA– Od sesji wiosennej 2019 r. obowiązywać będzie zestaw lektur do egzaminu, sporządzany każdorazowo i wywieszany na stronie CEM. Aktualny zestaw lektur, obowiązujący do egzaminu w kolejnej sesji znajduje się na dole strony.

Studium przypadku do egzaminu specjalizacyjnego powinno zostać przygotowane wg wymogów opracowanych przez Konsultanta Krajowego wspólnie z Konsultantami Wojewódzkimi (załącznik). Podpisane przez Kierownika Specjalizacji studium przypadku należy złożyć w dwóch egzemplarzach, wraz z innymi dokumentami, do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. 

Na egzamin praktyczny składa się wstępna ocena złożonego i zatwierdzonego przez kierownika specjalizacji studium przypadku, jego obrona oraz część ustna egzaminu praktycznego. Studium przypadku stanowi pracę ukazującą proces postępowania diagnostycznego (nie psychoterapeutycznego!) i powinno być przygotowane wg wymogów opracowanych w zespole Konsultanta Krajowego i Konsultantów wojewódzkich (załącznik na dole strony). 

Uzyskanie tytułu specjalisty psychologa klinicznego możliwe jest po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego oraz zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego. 

Po wejściu i wdrożeniu przepisów wykonawczych oraz nowego systemu będą możliwe również rekrutacje na kształcenie specjalizacyjne w nowych edycjach.

Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychologa klinicznego można ubiegać się o wpis na listę psychologów klinicznych na stronie konsultantów z psychologii klinicznej oraz wpis do Rejestru Psychologów Klinicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wpis na listę prowadzoną przez konsultantów jest bezpłatny. Dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na życzenie wnioskującego, zawiera informację o subspecjalności. Wpis możliwy poprzez stronę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Poniżej znajdują się dotychczas wymagane dokumenty, dotyczące specjalizacji z psychologii klinicznej, dostępne do 01.07.2016 r. na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl

Szczegóły dotyczące organizacji oraz naboru na specjalizację w danym regionie znajdują się w zakładkach dotyczących poszczególnych województw.

Bieżące informacje dotyczące specjalizacji można odnaleźć w dziale Aktualności lub przez kontakt z Konsultantami Wojewódzkimi i odpowiednimi ośrodkami wojewódzkimi.