Lista psychologów klinicznych

Poniższa lista specjalistów psychologów klinicznych oraz psychologów klinicznych (osoby z pierwszym stopniem specjalizacji) stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska psychologów, środowiska medycznego oraz sektora administracji i jednostek publicznych w zakresie rzetelnej informacji na temat aktywnych zawodowo psychologów ze specjalizacją. Inicjatywa stworzenia tej listy powstała w środowisku psychologów klinicznych, zainteresowanych zebraniem w jednym zestawieniu informacji na temat funkcjonujących w Polsce psychologów klinicznych, niezależnie od ich przynależności do towarzystw naukowych oraz sektora, w którym realizują się zawodowo.

LISTA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH- AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 10.05.2024 r.

Osoby zainteresowane wpisaniem na listę prosimy o:

a. wypełnienie i podpisanie deklaracji (w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych) 

b. przesłanie oryginału deklaracji na adres służbowy Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej, właściwego dla miejsca wykonywania czynności zawodowych/ adresu zamieszkania (dopuszczalne jest przesłanie scanu deklaracji na adres mailowy właściwego konsultanta i przekazanie oryginału deklaracji w późniejszym terminie)

c. przesłanie kserokopii dyplomu uzyskania tytułu specjalisty psychologa klinicznego lub psychologa klinicznego (pierwszy stopień specjalizacji), na adres służbowy Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej, właściwego dla miejsca wykonywania czynności zawodowych/ adresu zamieszkania (zamiast kserokopii można przesłać zaszyfrowany scan wskazanych dokumentów na adres mailowy właściwego konsultanta). 

Adresy kontaktowe do Konsultantów znajdują się w zakładkach dotyczących poszczególnych województw.

Wpis na listę jest bezpłatny. 

Deklaracja – lista psychologów klinicznych (do pobrania)