Specjalizacja

Egzaminy teoretyczny i praktyczny w sesji wiosennej 2022 odbędą się w dniach 23-24.05.2022, w CEM w Łodzi.

UWAGA: W odpowiedzi na zapytanie i prośbę Konsultanta krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej CMKP oraz MZ wyraziły zgodę na wykorzystanie zdalnych form edukacji w kształceniu specjalizacyjnym w psychologii klinicznej w okresie pandemii COVID-19 (pismo CMKP oraz pismo MZ).

UWAGA: Od sesji jesienno- zimowej 2019 r. zmienia się formuła egzaminu praktycznego z psychologii klinicznej. Specjalizant będzie w części praktycznej egzaminu losował przypadek w zakresie swojej subspecjalizacji, przygotowany wcześniej przez komisję egzaminacyjną. Specjalizanci będą opracowywać przypadek na miejscu. Dodatkowo specjalizanci proszeni są o przywiezienie na egzamin studium przypadku (jeden egzemplarz podpisany przez kierownika specjalizacji), stanowiącego formę rozliczenia i zaliczenia kształcenia specjalizacyjnego. Komisja rozpatrzy studium przypadku w trakcie egzaminu specjalizacyjnego.

Zmiana wynika z kwestii logistyczno- ustawowych (RODO, system SMK, brak regulacji prawnych dotyczących zbierania, przesyłania oraz przechowywania studium przypadku do części praktycznej egzaminu specjalizacyjnego).

Specjalizacja w dziedzinie Psychologii Klinicznej stanowi ugruntowanie wiedzy z zakresu diagnozy oraz pomocy psychologicznej, stanowiącej istotny element procesu leczenia i terapii w różnych dziedzinach medycyny.

Zasady i tryb kształcenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej podlegały do 01.07.2016 r. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Sejmu RP nowa ustawa została uchwalona 24.02.2017 r. Ustawa została przekazana do Senatu i Prezydenta. 

Konsultant Krajowy nadzoruje kształcenie specjalizacyjne na terenie całego kraju. Nadzorem merytorycznym nad specjalizacją w danym regionie zajmują się Konsultanci Wojewódzcy. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem specjalizacji pełni kierownik specjalizacji oraz ośrodek szkolący, z którymi w pierwszej kolejności należy uzgodnić wszelkie kwestie związane z realizowaniem programu specjalizacyjnego.

Od kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy program specjalizacji z psychologii klinicznej. Program został opracowany przez Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Prace nad programem były nadzorowane merytorycznie przez zespół ekspertów. 

W trakcie trwania szkolenia specjalizant jest zobowiązany do samokształcenia (drogą studiowania piśmiennictwa oraz nabywania doświadczenia w wyniku realizacji zadań praktycznych) pod nadzorem Kierownika Specjalizacji. Samokształcenie uwzględnia rozwój kompetencji zawodowych poprzez m.in. udział w konferencjach naukowych, grupach roboczych, szkoleniach z zakresu diagnozy, prewencji, pomocy psychologicznej i terapii w obszarach związanych z psychologią kliniczną. Warunkiem zakończenia szkolenia specjalizacyjnego jest również zaliczenie w jego trakcie pracy poglądowej lub oryginalnej (u kierownika specjalizacji) oraz studium przypadku, będącego elementem oceny na egzaminie praktycznym (u kierownika specjalizacji).

Od dnia 22 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (podpisana przez Prezydenta w dniu 21.03.2017 r.).

Do egzaminu konieczne jest założenie konta w systemie ePUAP oraz SMK. Opłata za egzamin jest uiszczana w trakcie procesu zgłoszeniowego. Szczegóły dotyczące egzaminu specjalizacyjnego w ochronie zdrowia znajdują się na stronie CEM.

UWAGA– Od sesji wiosennej 2019 r. obowiązywać będzie zestaw lektur do egzaminu, sporządzany każdorazowo i wywieszany na stronie CEM. Aktualny zestaw lektur, obowiązujący do egzaminu w kolejnej sesji znajduje się na dole strony.

Studium przypadku do egzaminu specjalizacyjnego powinno zostać przygotowane wg wymogów opracowanych przez Konsultanta Krajowego wspólnie z Konsultantami Wojewódzkimi (załącznik). Podpisane przez Kierownika Specjalizacji studium przypadku należy złożyć w dwóch egzemplarzach, wraz z innymi dokumentami, do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. 

Na egzamin praktyczny składa się wstępna ocena złożonego i zatwierdzonego przez kierownika specjalizacji studium przypadku, jego obrona oraz część ustna egzaminu praktycznego. Studium przypadku stanowi pracę ukazującą proces postępowania diagnostycznego (nie psychoterapeutycznego!) i powinno być przygotowane wg wymogów opracowanych w zespole Konsultanta Krajowego i Konsultantów wojewódzkich (załącznik na dole strony). 

Uzyskanie tytułu specjalisty psychologa klinicznego możliwe jest po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego oraz zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego. 

Po wejściu i wdrożeniu przepisów wykonawczych oraz nowego systemu będą możliwe również rekrutacje na kształcenie specjalizacyjne w nowych edycjach.

Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychologa klinicznego można ubiegać się o wpis na listę psychologów klinicznych na stronie konsultantów z psychologii klinicznej oraz wpis do Rejestru Psychologów Klinicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wpis na listę prowadzoną przez konsultantów jest bezpłatny. Dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na życzenie wnioskującego, zawiera informację o subspecjalności. Wpis możliwy poprzez stronę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Poniżej znajdują się dotychczas wymagane dokumenty, dotyczące specjalizacji z psychologii klinicznej, dostępne do 01.07.2016 r. na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl

Szczegóły dotyczące organizacji oraz naboru na specjalizację w danym regionie znajdują się w zakładkach dotyczących poszczególnych województw.

Bieżące informacje dotyczące specjalizacji można odnaleźć w dziale Aktualności lub przez kontakt z Konsultantami Wojewódzkimi i odpowiednimi ośrodkami wojewódzkimi.