Śląskie

KatarzynaSitnikWarchulska

 

 

 

 

dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. śląskie

Kontakt: Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GOAR), ul. Słowackiego 58B, 44-100 Gliwice

Tel. 502212937 (rejestracja ośrodka)

email: k.sitnikwarchulska@gmail.com

.

UWAGA: W dniach 15.11.2019 r.-15.12.2019 r. odbędzie się rekrutacja na kolejne 30 miejsc szkoleniowych w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej- planowana w ośrodku ścieżka psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (Centralna Pracownia Psychologii Klinicznej SK nr 1 w Zabrzu) oraz 24 miejsca szkoleniowe w zakresie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży- podejście integracyjne (Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii w Sosnowcu). Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone przez Wojewodę Śląskiego. Rekrutacja odbędzie się przez system SMK. Założeniem jest, że planowane szkolenie z psychologii klinicznej- ścieżka dziecięca będzie możliwe do sfinansowania ze środków unijnych, a szkolenie specjalizacyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży będzie w znacznej części możliwe do sfinansowania ze środków unijnych. Szczegółowe informacje na temat specjalizacji z psychologii klinicznej będą sukcesywnie dostępne na stronie Centralnej Pracowni Psychologii Klinicznej w SK 1 w Zabrzu. Szczegółowe informacje na temat specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży będą sukcesywnie dostępne na stronie Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

Na terenie województwa śląskiego ośrodkami akredytowanymi do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej są SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach- 75 miejsc oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny SUM nr 1 w Zabrzu – 25 miejsc.  Jesienią 2018 r. rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychologii klinicznej, w województwie śląskim.

W październiku 2015 r. zostały wznowione cykliczne spotkania robocze konsultanta wojewódzkiego oraz specjalistów psychologów klinicznych i psychologów klinicznych. Ich głównym celem jest integracja i rozwój środowiska psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego oraz działania sprzyjające kształtowaniu standardów w zakresie usług psychologicznych.

.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, lipiec 2019 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, wrzesień 2018 r..

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, czerwiec 2017 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, listopad 2016 r.

Protokół ze spotkania specjalistów psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego – Katowice, maj 2016 r.

Protokół ze spotkania specjalistów psychologów klinicznych i psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Psychologii Klinicznej – Katowice, październik 2015 r.

.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 822)

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie oraz współpracujących psychologów klinicznych z województwa śląskiego dotyczące problemów psychologów w szpitalnictwie psychiatrycznym dla Rzecznika Praw Pacjenta Szpitalnictwa Psychiatrycznego z województwa śląskiego- 24.06.2019 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 726)

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozstrzygnięć konkursu na świadczenia w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień w grudniu 2018 r..

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – psychoterapeuta kliniczny dzieci i młodzieży.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza- maj 2018 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego do projektu rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – kwiecień 2018

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do Ministra Zdrowia wnioskujące o umożliwienie naboru na kształcenie specjalizacyjne oraz wydanie przepisów przejściowych w tym zakresie

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do Medycznych Komisji Bioetycznych na terenie województwa śląskiego (zasady użytkowania narzędzi o charakterze psychologicznym)

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego- woj. śląskie do projektu rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniających rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej- kompleksowa opieka kardiologiczna- listopad 2016 r.

Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej w woj. śląskim wprowadzone 21.07.2016 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego- woj. śląskie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- maj 2016

Pismo Związku Zawodowego Psychologów z Centrum Psychiatrii w Katowicach w sprawie kryteriów wyboru ofert w zakresie świadczeń zdrowotnych

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do Mapy Potrzeb Zdrowotnych w Zakresie Lecznictwa Szpitalnego dla województwa śląskiego- kwiecień 2016