Rozporządzenia do Ustawy o Specjalizacjach

W dniu 30.03.2017 r. Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie Psychologii Klinicznej uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, na którym omawiano i dyskutowano praktyczne aspekty wdrożenia nowej ustawy o specjalizacjach w ochronie zdrowia. W dniu 04.04.2017 r. odbyła się Konferencja uzgodnieniowa do projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W spotkaniu uczestniczył m.in. Pan Sławomir Makowski- założyciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Dyskutowano w nim uwagi zgłoszone przez Konsultantów. Odniesienie wnioskodawcy do uwag ukaże się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Specjalizacja w dziedzinie Psychologii Klinicznej – aktualności

W dniu 22 marca 2017 r. wchodzi w życie nowa ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (podpisana przez Prezydenta w dniu 21.03.2017 r.). Od dnia 22.03.2017 r. będzie możliwe składanie dokumentów na egzamin specjalizacyjny w sesji wiosenno- letniej. Nowa ustawa przewiduje możliwość składania dokumentów do egzaminu do dnia 31.03.2017 r. oraz egzamin specjalizacyjny w okresie czerwiec-lipiec 2017 r. Do rejestracji na egzamin konieczne jest założenie konta w systemie ePUAP oraz SMK. Czynności uwierzytelniających konto w SMK dokonuje wojewoda. Komplet dokumentów (m.in. kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzoną notarialnie lub przez uczelnię, kartę specjalizacyjną, studium przypadku, pracę poglądową lub oryginalną, zaświadczenia o samokształceniu, zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu z języka obcego itp.) należy składać we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.

Regulacje prawne dotyczące specjalizacji – aktualności

W dniu 24.02.2017 r. został uchwalony w Sejmie RP Rządowy projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Projekt został przekazany do Senatu oraz Prezydenta. Informacje od dalszych pracach nad projektem znajdują się na stronie Sejmu RP. W dniu 02.03.2017 r. ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Został on przekazany do konsultacji publicznych. Informacje na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Opieka perinatalna- pomoc psychologiczna

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej, w imieniu własnym oraz Konsultantów i Wojewódzkich złożył w grudniu 2016 r. pisemne uwagi i propozycje do organizacji opieki perinatalnej. Uwagi zostały również przesłane do NFZ po spotkaniu w sprawie realizacji zapisów ustawy „Za życiem”, które odbyło się w listopadzie 2016 r., między innymi z udziałem Konsultant Wojewódzkiej w dziedzinie Psychologii Klinicznej z terenu województwa mazowieckiego. Propozycje zostały sformułowane w województwie mazowieckim i śląskim we współpracy z psychologami zajmującymi się opieką onkologiczną, perinatalną i hospicyjną.