Diagnoza Kliniczna

Współczesne standardy praktyki klinicznej odwołują się do postulatów medycyny opartej na dowodach (evidence-based medicine EBM), a w konsekwencji praktyki psychologicznej opartej na dowodach (evidence-based psychological practice EBPP). Jest to podejście ukierunkowane na zwiększenie efektywności postępowania diagnostyczno- terapeutycznego poprzez wdrażanie sprawdzonych empirycznie zasad postępowania. Zakłada ono, że dobra praktyka kliniczna powinna opierać się nie tylko na doświadczeniu klinicysty, ale przede wszystkich odwoływać się do sprawdzonych, rzetelnych danych oraz współczesnych badań naukowych. 

Zalecane standardy jasno określają między innymi jakie kompetencje powinna posiadać osoba użytkująca narzędzia diagnostyczne. Zasady te dotyczą także użytkowania wszelkich metod i narzędzi służących diagnozie funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego i osobowości.

W Polsce istnieje kilku wydawców tego rodzaju narzędzi. Użytkowanie testów jest możliwe po wykupieniu licencji przez osoby o odpowiednich kompetencjach. W większości ich stosowanie oraz interpretacja wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy psychologicznej, poświadczonej dyplomem ukończenia studiów magisterskich w dziedzinie Psychologia. 

Standaryzowane lub/i adoptowane do polskich warunków narzędzia publikowane są również w artykułach i monografiach naukowych. Cześć z nich wydawana jest i udostępniania przez badaczy, współpracujących z jednostkami uniwersyteckimi i klinicznymi.

Potrzeba badań odwołujących się do kontekstu biopsychospołecznego oraz rzetelnych i sprawdzonych danych wymaga w praktyce tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, uwzględniających m.in. aktywny udział psychologów.

opr. K.S-W

Lista narzędzi wydawanych przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP

Lista narzędzi wydawana przez Pracownię Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- wyłącznie dla psychologów

Lista narzędzi wydawana przez Pracownię Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- dla psychologów, lekarzy, pedagogów oraz innych profesjonalistów

Lista narzędzi wydawana przez Pracownię Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- dla psychologów oraz innych profesjonalistów po przeszkoleniu

Lista narzędzi wydawana przez Pracownię Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- dla psychologów oraz innych profesjonalistów po szkoleniu

.

Stanowisko Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej w kwestii diagnozy intelektu dzieci

Stanowisko Komisji ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN w sprawie kryteriów wiarygodności wyników badań diagnostycznych

Standardy diagnozy opracowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne